Doce Malban c/ Pistache
Doce Malban c/ Pistache

Marca: Saddi Center • 500g. Cx c/ 12. Cód.: 7898060300061

Doce Malban c/Pistache e Amardim
Doce Malban c/Pistache e Amardim

Marca: Saddi Center • 500g. Cx c/ 12. Cód.: 7898060300078

Doce Nougat c/ Pistache
Doce Nougat c/ Pistache

Marca: Saddi Center • 500g. Cx c/ 12. Cód.: 7898060300122

Doce Nougat c/ Pistache e Amardim
Doce Nougat c/ Pistache e Amardim

Marca: Saddi Center • 500g. Cx c/ 12. Cód.: 7898060300139

Doce Marzipan c/ Pistache e Amêndoa
Doce Marzipan c/ Pistache e Amêndoa

Marca: Saddi Center • 500g. Cx c/ 12. Cód.: 7898060306643